Buhalterinių sąskaitų planas

1. Ilgalaikis turtas

1.1. Nematerialusis turtas

1.1.1. Plėtros darbai

1.1.1.0. Plėtros darbų atlikimo savikaina

1.1.1.8. Plėtros darbų vertės amortizacija (−)

1.1.1.9. Plėtros darbų vertės sumažėjimas (−)

1.1.2. Prestižas

1.1.2.0. Prestižo įsigijimo savikaina

1.1.2.8. Prestižo vertės amortizacija (−)

1.1.2.9. Prestižo vertės sumažėjimas (−)

1.1.3. Programinė įranga

1.1.3.0. Programinės įrangos įsigijimo savikaina

1.1.3.8. Programinės įrangos vertės amortizacija (−)

1.1.3.9. Programinės įrangos vertės sumažėjimas (−)

1.1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

1.1.4.0. Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių įsigijimo savikaina

1.1.4.8. Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės amortizacija (−)

1.1.4.9. Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės sumažėjimas (−)

1.1.5. Kitas nematerialusis turtas

1.1.5.0. Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina

1.1.5.8. Kito nematerialiojo turto vertės amortizacija (−)

1.1.5.9. Kito nematerialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

1.1.6. Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą

1.2. Materialusis turtas

1.2.0. Žemė

1.2.0.0. Žemės įsigijimo savikaina

1.2.0.1. Žemės vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.0.9. Žemės vertės sumažėjimas (−)

1.2.1. Pastatai ir statiniai

1.2.1.0. Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina

1.2.1.1. Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.1.2.  Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai

1.2.1.7. Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.1.8. Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.1.9. Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (−)

1.2.2. Mašinos ir įranga

1.2.2.0. Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina

1.2.2.1. Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.2.2. Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga

1.2.2.7. Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.2.8. Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.2.9. Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (−)

1.2.3. Transporto priemonės

1.2.3.0. Transporto priemonių įsigijimo savikaina

1.2.3.1. Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.3.2.  Ruošiamos naudoti transporto priemonės

1.2.3.7. Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.3.8. Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.3.9. Transporto priemonių vertės sumažėjimas (−)

1.2.4. Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1.2.4.0. Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina

1.2.4.1.  Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.4.2. Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1.2.4.7. Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.4.8. Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.4.9. Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumažėjimas (−)

1.2.5. Investicinis turtas

1.2.5.0. Žemė, kaip investicinis turtas

1.2.5.0.0. Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

1.2.5.0.3. Žemės, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.2.5.0.9. Žemės, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

1.2.5.1. Pastatai, kaip investicinis turtas

1.2.5.1.0. Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina

1.2.5.1.3. Pastatų, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.2.5.1.7. Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.5.1.9. Pastatų, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)

1.2.6.  Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

1.2.6.0. Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą

1.2.6.1.  Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

1.2.6.1.0. Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas

1.2.6.1.1. Statomo (gaminamo) ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.6.1.9. Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (−)

1.2.7. Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1.2.7.0. Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina

1.2.7.1. Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.7.2. Ruošiamas naudoti turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1.2.7.7. Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.7.8. Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.7.9. Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (−)

1.2.8.  Centralizuotai valdomas valstybės turtas

1.2.8.0. Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikaina

1.2.8.1. Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo

1.2.8.2.  Ruošiamas naudoti centralizuotai valdomas valstybės turtas

1.2.8.7. Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)

1.2.8.8. Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)

1.2.8.9. Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės sumažėjimas (−)

1.6. Finansinis turtas

1.6.0. Įmonių grupės įmonių akcijos

1.6.0.0.  Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

1.6.0.0.0. Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

1.6.0.0.9. Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

1.6.0.1. Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

1.6.0.1.0. Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

1.6.0.1.9.  Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

1.6.1. Paskolos įmonių grupės įmonėms

1.6.1.0. Paskolos patronuojančiajai įmonei

1.6.1.0.0. Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertė

1.6.1.0.9. Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

1.6.1.1. Paskolos patronuojamosioms įmonėms

1.6.1.1.0. Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

1.6.1.1.9. Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

1.6.2. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

1.6.2.0. Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos

1.6.2.0.0. Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertė

1.6.2.0.9. Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1.6.2.1. Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos

1.6.2.1.0. Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertė

1.6.2.1.9. Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1.6.3. Asocijuotųjų įmonių akcijos

1.6.3.0. Asocijuotųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

1.6.3.9. Asocijuotųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

1.6.4. Paskolos asocijuotosioms įmonėms

1.6.4.0. Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė

1.6.4.9. Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

1.6.5. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

1.6.5.0. Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertė

1.6.5.1. Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1.6.6. Ilgalaikės investicijos

1.6.6.0. Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

1.6.6.0.0. Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

1.6.6.0.1. Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.6.6.0.9.  Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1.6.6.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

1.6.6.1.0. Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

1.6.6.1.0.0. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

1.6.6.1.0.1. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

1.6.6.1.0.9. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1.6.6.1.1. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

1.6.6.1.1.0. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

1.6.6.1.1.1. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.6.6.1.1.9. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1.6.6.4. Kiti vertybiniai popieriai

1.6.6.4.0.  Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

1.6.6.4.1. Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.6.6.4.9. Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

1.6.6.5. Terminuotieji indėliai

1.6.7. Po vienų metų gautinos sumos

1.6.7.0.  Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos

1.6.7.0.0. Gautinų pirkėjų skolų vertė

1.6.7.0.9. Gautinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

1.6.7.1. Suteiktos paskolos

1.6.7.1.0. Suteiktų paskolų vertė

1.6.7.1.9. Suteiktų paskolų sumų vertės sumažėjimas (−)

1.6.7.2.  Po vienų metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos

1.6.7.4. Kitos po vienų metų gautinos sumos

1.6.7.4.0.  Gautinų sumų vertė

1.6.7.4.9. Gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

1.6.8. Kitas finansinis turtas

1.6.8.0. Sumokėti avansai už finansinį turtą

1.6.8.1. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

1.6.8.2. Kitas ilgalaikis finansinis turtas

1.6.8.2.0. Kito ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikaina

1.6.8.2.1. Kito ilgalaikio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.6.8.2.9. Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

1.7. Kitas ilgalaikis turtas

1.7.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas

1.7.2.  Biologinis turtas

1.7.2.0. Daugiamečiai sodiniai

1.7.2.0.0. Daugiamečių sodinių įsigijimo savikaina

1.7.2.0.1. Daugiamečių sodinių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.7.2.0.9. Daugiamečių sodinių vertės sumažėjimas (−)

1.7.2.5. Gyvuliai ir kiti gyvūnai

1.7.2.5.0. Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

1.7.2.5.0.0. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

1.7.2.5.0.1. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.7.2.5.0.9. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

1.7.2.5.1. Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

1.7.2.5.1.0. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

1.7.2.5.1.1. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.7.2.5.1.9. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

1.7.3. Kitas turtas

1.7.3.0. Kito turto įsigijimo savikaina

1.7.3.1. Kito turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

1.7.3.9. Kito turto vertės sumažėjimas (−)

2. Trumpalaikis turtas

2.0. Atsargos

2.0.1.  Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės

2.0.1.0. Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina

2.0.1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės kelyje

2.0.1.2. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės pas trečiuosius asmenis

2.0.1.9. Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių vertės sumažėjimas (−)

2.0.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

2.0.2.0. Nebaigta produkcija

2.0.2.0.0. Nebaigtos produkcijos savikaina

2.0.2.0.9. Nebaigtos produkcijos vertės sumažėjimas (−)

2.0.2.1. Vykdomi darbai

2.0.2.1.0.  Vykdomų darbų savikaina

2.0.2.1.9. Vykdomų darbų vertės sumažėjimas (−)

2.0.3. Produkcija

2.0.3.0. Produkcijos savikaina

2.0.3.5. Produkcija kelyje

2.0.3.6. Produkcija pas trečiuosius asmenis

2.0.3.9. Produkcijos vertės sumažėjimas (−)

2.0.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

2.0.4.0. Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina

2.0.4.5. Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje

2.0.4.6. Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis

2.0.4.9. Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (−)

2.0.5. Biologinis turtas

2.0.5.0. Gyvuliai ir kiti gyvūnai

2.0.5.0.0.  Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

2.0.5.0.0.0. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina

2.0.5.0.0.1. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.0.5.0.0.9. Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)

2.0.5.0.1. Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

2.0.5.0.1.0. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina

2.0.5.0.1.1. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.0.5.0.1.9. Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)

2.0.5.1. Pasėliai

2.0.5.1.0. Pasėlių savikaina

2.0.5.1.1. Pasėlių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.0.5.1.9. Pasėlių vertės sumažėjimas (−)

2.0.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2.0.6.0. Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2.0.6.9. Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

2.0.7. Nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2.0.7.0. Nematerialiojo turto, skirto parduoti, savikaina

2.0.7.9. Nematerialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)

2.0.8. Sumokėti avansai

2.0.8.0. Sumokėti avansai tiekėjams

2.0.8.4. Užstatas

2.0.8.9. Sumokėtų avansų vertės sumažėjimas (−)

2.4. Per vienus metus gautinos sumos

2.4.1. Pirkėjų skolos

2.4.1.0. Pirkėjų skolų vertė

2.4.1.9. Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.2. Įmonių grupės įmonių skolos

2.4.2.0. Patronuojančiosios įmonės skolos

2.4.2.0.0. Patronuojančiosios įmonės skolų vertė

2.4.2.0.9. Patronuojančiosios įmonės skolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.2.1. Patronuojamųjų įmonių skolos

2.4.2.1.0. Patronuojamųjų įmonių skolų vertė

2.4.2.1.9. Patronuojamųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.3. Asocijuotųjų įmonių skolos

2.4.3.0. Asocijuotųjų įmonių skolų vertė

2.4.3.9. Asocijuotųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.4. Kitos gautinos sumos

2.4.4.0. Suteiktos paskolos

2.4.4.0.0. Suteiktų paskolų vertė

2.4.4.0.9. Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.4.1. Gautinas pridėtinės vertės mokestis

2.4.4.2. Iš anksto sumokėtas pelno mokestis

2.4.4.3.  Mokesčių permokos

2.4.4.4. VSDF skola įmonei

2.4.4.5.  Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos

2.4.4.5.0. Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė

2.4.4.5.9. Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)

2.4.4.6.  Kitos gautinos skolos

2.4.4.6.0. Kitų gautinos skolų vertė

2.4.4.6.9. Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (−)

2.4.4.7. Su įmonės savininkais susijusios sumos

2.4.4.7.1.  Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas

2.4.4.7.2.  Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos

2.4.4.9. Kitos abejotinos skolos (−)

2.6.  Trumpalaikės investicijos

2.6.1. Įmonių grupės įmonių akcijos

2.6.1.0. Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

2.6.1.0.0. Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina

2.6.1.0.1. Patronuojančiosios įmonės akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.1.0.3. Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)

2.6.1.1. Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė

2.6.1.1.0. Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina

2.6.1.1.1. Patronuojamųjų įmonių akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.1.1.2. Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)

2.6.2. Kitos investicijos

2.6.2.0. Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

2.6.2.0.0. Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

2.6.2.0.1. Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.2.0.9. Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2.6.2.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

2.6.2.1.0. Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

2.6.2.1.0.0. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

2.6.2.1.0.1. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)

2.6.2.1.0.9. Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2.6.2.1.1. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

2.6.2.1.1.0. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina

2.6.2.1.1.1. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.2.1.1.9. Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2.6.2.2. Kiti vertybiniai popieriai

2.6.2.2.0. Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina

2.6.2.2.1. Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.2.2.9. Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)

2.6.2.3. Terminuotieji indėliai

2.6.2.4. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

2.6.2.4.0. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto įsigijimo savikaina

2.6.2.4.1. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)

2.6.2.4.9. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)

2.7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2.7.1. Sąskaitos bankuose

2.7.2. Kasa

2.7.3. Pinigai kelyje

2.7.4. Pinigų ekvivalentai

2.7.9. Įšaldytos lėšos (−)

2.9. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

2.9.1. Ateinančių laikotarpių sąnaudos

2.9.2. Sukauptos pajamos

3. Nuosavas kapitalas

3.0. Kapitalas

3.0.1. Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

3.0.1.1. Paprastosios akcijos

3.0.1.2. Privilegijuotosios akcijos

3.0.1.3. Darbuotojų akcijos

3.0.1.4. Pajai

3.0.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (−)

3.0.3. Savos akcijos (pajai) (−)

3.0.5. Įmonės savininko kapitalas

3.0.6. Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas

3.0.7. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas

3.0.8. Savininkų įnašai

3.0.9. Nesumokėti savininkų įnašai (−)

3.1. Akcijų priedai

3.2. Perkainojimo rezervas

3.2.1. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas

3.2.2. Finansinio turto perkainojimo rezervas

3.3. Rezervai

3.3.1.  Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas

3.3.2. Savoms akcijoms įsigyti

3.3.3. Kiti rezervai

3.4. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3.4.1. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3.4.1.1. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)

3.4.1.2. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

3.4.2.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3.4.2.1. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3.4.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

3.4.2.3. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo

3.4.2.4. Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

3.9.0. Bendra sąskaitų suvestinė

4. Įsipareigojimai

4.0. Dotacijos, subsidijos

4.0.1.  Su turtu susijusios dotacijos

4.0.2.  Su pajamomis susijusios dotacijos

4.1.  Atidėjiniai

4.1.1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

4.1.2. Mokesčių atidėjiniai

4.1.3. Kiti atidėjiniai

4.2.  Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

4.2.1. Skoliniai įsipareigojimai

4.2.1.0. Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4.2.1.1.  Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

4.2.1.3. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4.2.1.4. Kiti skoliniai įsipareigojimai

4.2.2. Skolos kredito įstaigoms

4.2.2.0. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

4.2.2.1. Kiti įsipareigojimai

4.2.3. Gauti avansai

4.2.3.0. Iš pirkėjų gauti avansai

4.2.3.1. Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

4.2.4. Skolos tiekėjams

4.2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

4.2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4.2.6.0. Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4.2.6.1. Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

4.2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

4.2.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

4.4. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

4.4.0. Skoliniai įsipareigojimai

4.4.0.0. Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

4.4.0.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

4.4.0.2. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4.4.0.3 Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

4.4.0.4. Kiti skoliniai įsipareigojimai

4.4.1. Skolos kredito įstaigoms

4.4.1.0. Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis

4.4.1.1.  Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis

4.4.1.3.  Kiti įsipareigojimai

4.4.2. Gauti avansai

4.4.2.0.  Iš pirkėjų gauti avansai

4.4.2.1. Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

4.4.3. Skolos tiekėjams

4.4.3.0. Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas

4.4.3.1. Kitos skolos tiekėjams

4.4.4. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

4.4.5. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4.4.5.0. Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

4.4.5.1. Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos

4.4.6. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

4.4.7. Pelno mokesčio įsipareigojimai

4.4.7.0. Pelno mokesčio įsipareigojimai

4.4.7.1. Kiti panašūs įsipareigojimai

4.4.8.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4.4.8.0. Mokėtinas darbo užmokestis

4.4.8.1. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

4.4.8.2.  Mokėtinos socialinio draudimo įmokos

4.4.8.3.  Mokėtinos garantinio fondo įmokos

4.4.8.4. Kitos išmokos darbuotojams

4.4.8.5. Atostoginių kaupiniai

4.4.8.6. Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

4.4.9.  Kitos mokėtinos sumos

4.4.9.0. Mokėtini dividendai

4.4.9.1. Mokėtinos tantjemos

4.4.9.2.  Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

4.4.9.3.  Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai

4.4.9.4. Kitos mokėtinos sumos

4.4.9.5. Įmonės savininkams mokėtinos sumos

4.9. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

4.9.1. Sukauptos sąnaudos

4.9.2. Ateinančių laikotarpių pajamos

5. Pajamos

5.0. Pardavimo pajamos

5.0.0. Prekių ir paslaugų pajamos

5.0.0.0. Parduotų prekių pajamos

5.0.0.1. Suteiktų paslaugų pajamos

5.0.9. Nuolaidos, grąžinimas (−)

5.1.  Pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

5.4. Kitõs veiklos pajamos

5.4.0.0. Ilgalaikio turto perleidimo pelnas

5.4.0.1. Kitos pajamos

5.5.  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

5.5.0.0.  Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai

5.5.0.1. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas

5.6. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

5.6.0.0.  Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos

5.6.0.1.  Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas

5.6.0.4. Kitų ilgalaikių investicijų dividendai

5.6.0.9. Kitos pajamos

5.8.  Kitos palūkanų ir panašios pajamos

5.8.0.2. Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos

5.8.0.3.  Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

5.8.0.4.  Baudų ir delspinigių pajamos

5.8.0.5. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas

5.8.0.8.  Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas

5.8.0.9.  Investicijų perleidimo pelnas

5.8.1.0. Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

6. Sąnaudos

6.0. Pardavimo savikaina

6.0.0. Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina

6.0.0.0. Parduotų prekių savikaina

6.0.0.1. Suteiktų paslaugų savikaina

6.0.0.2. Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina

6.0.0.3. Tiesioginės gamybos išlaidos

6.0.0.4. Netiesioginės gamybos išlaidos

6.0.0.5. Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)

6.0.9. Nuolaidos, grąžinimas (−)

6.1. Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

6.2.  Pardavimo sąnaudos

6.2.0.0. Komisiniai mokesčiai pardavėjams

6.2.0.1. Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas

6.2.0.2. Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos

6.2.0.3. Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

6.2.0.4.  Atidėjinių sąnaudos

6.2.0.8.  Kitos pardavimo sąnaudos

6.2.0.9. Gautos nuolaidos (−)

6.3.  Bendrosios ir administracinės sąnaudos

6.3.0.0. Nuomos sąnaudos

6.3.0.1. Remonto ir eksploatacijos sąnaudos

6.3.0.2. Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos

6.3.0.3. Draudimo sąnaudos

6.3.0.4.  Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

6.3.0.5. Tantjemos ir kitos panašios išmokos

6.3.0.6. Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos

6.3.0.7. Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos

6.3.0.8. Veiklos mokesčių sąnaudos

6.3.0.8.0. Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

6.3.0.8.1. Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos

6.3.0.8.2. Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

6.3.0.8.3. Kitų mokesčių sąnaudos

6.3.0.9. Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.0.9.0. Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.0.9.1. Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.0.9.2. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.0.9.3. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.0.9.4. Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6.3.1.0. Atidėjinių sąnaudos

6.3.1.1. Baudų ir delspinigių sąnaudos

6.3.1.2. Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos

6.3.1.3. Gautos nuolaidos (−)

6.4. Kitõs veiklos sąnaudos

6.4.0.0.  Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai

6.4.0.1. Kitos sąnaudos

6.7. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

6.7.0.1. Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6.7.0.2.  Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

6.8.  Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

6.8.0.0. Įmonių grupės įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6.8.0.0.1. Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6.8.0.0.2. Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6.8.0.1. Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6.8.0.2. Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

6.8.0.3. Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

6.8.0.4. Baudų ir delspinigių sąnaudos

6.8.0.5. Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai

6.8.0.6.  Palūkanų sąnaudos už finansinės  nuomos būdu įsigyjamą turtą

6.8.0.7. Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai

6.8.0.8.  Investicijų perleidimo nuostoliai

6.8.0.9.  Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

6.9. Pelno ir panašūs mokesčiai

6.9.0.0.  Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai

6.9.0.1. Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

7. Užbalansinės sąskaitos

7.0. Suvestinės ar tarpinės sąskaitos.

8.0. Suvestinės ar tarpinės sąskaitos.

9.0. Suvestinės ar tarpinės sąskaitos.

Dažniausiai šios sąskaitos naudojamos pradinių likučių suvedimui. Teisingai suvedus visus pradinius likučius, D sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.